Sylwetka/wizerunek absolwenta
 Absolwent Gimnazjum nr 16  im. Bohaterów Monte Cassino
w Zabrzu powinien:


 • szanować godność własną i drugiego człowieka,
 • dążyć do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym,
 • posiadać umiejętność wartościowania i oceny własnych zachowań,
 • być świadomym odpowiedzialności za swoje zachowani i wykonywanie powierzonych zadań,
 • dokonywać właściwych wyborów
 • dbać o zdrowie i rozwój psychofizyczny,
 • być aktywnym odbiorcą dzieł kultury,
 • mieć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, a także świadomość         przynależności do Europy i miejsca w świecie,
 • być wrażliwym na ból i cierpienie drugiego człowieka,
 • umieć krytycznie oceniać swoje możliwości, odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania,
 • znać, szanować i pielęgnować tradycje rodzinne, szkolne, narodowe oraz polskie     dziedzictwo kulturowe.