PROJEKT EDUKACYJNY


WIELE POTRZEB - JEDEN CEL

Nowa pracownia w ramach realizacji projektu: „Wiele potrzeb jeden cel” GOTOWA ! zakończyły się prace wykończeniowe i aranżacyjne

W naszej szkole powstała nowa pracownia fizyczno- chemiczna, dzięki projektowi „Wiele potrzeb, jeden cel”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego poprzez organizację ciekawych zajęć pozalekcyjnych, szkoleń oraz wycieczek. Jest to bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy sala lekcyjna. W ramach projektu zakupiono, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i TIK, ławki, stoliki oraz szafy na pomoce dydaktyczne.

 

Wyposażenie zakupiono ze środków projektu pn. „Wiele potrzeb- jeden cel”.
Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Naszych uczniów czekają niesamowicie ciekawe lekcje fizyki, przyrody  i chemii 

 

 

 

 

[pobierz] 0.9 MB harmonogram-form-wsparcia-marzec-gr-1--1---szkola-
[pobierz] 0.9 MB harmonogram-form-wsparcia-marzec-gr-2--1---szkola-
[pobierz] 0.2 MB projekt---wiele-mozliwosci---jeden-cel

Projekt „Wiele potrzeb- jeden cel" dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś
priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia
ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz
języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750
uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP
nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr
29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39,
SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48
(CKOiZ).

W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych
oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18
szkołach podstawowych.

Planowany okres realizacji projektu 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

Wartość projektu to: 3 475 450,83 zł

uzyskane dofinansowanie: 3 127 905,75 zł

w tym EFS - 2 954 133,20 zł i budżet państwa - 173 772,55 zł

wkład własny: 347 545,08 zł (41 439,48 wkład finansowy+ 306 105,60
wkład rzeczowy)

[pobierz] 0.4 MB REGULAMIN REKRUTACJI

Szanowni Państwo!
W szkole rusza projekt unijny dla uczniów naszej szkoły - " Wiele potrzeb, jeden cel." Jego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych i lepsze przygotowanie do egzaminów.
Projekt obejmuje klasy-4,6,7.
Zajęcia z projektu obejmują przedmioty przyrodnicze oraz język angielski ( dwa lub trzy zajęcia w tygodniu).
Przewidziane są dwie darmowe wycieczki- jedna krótsza na terenie Śląska, druga do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.
Warunkiem zaliczenia projektu jest 80% obecności na zajęciach. Za udział w zajęciach przewidziane są nagrody.
Jeżeli jedno z rodziców jest bezrobotne lub uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas takie dziecko ma pierwszeństwo w naborze do projektu.
Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców klas w celu odebrania odpowiedniej dokumentacji projektowej do dnia 09.10.2020 r.
Zwrot dokumentacji- 10.10.2020r.