KARTA ROWEROWA


Uroczyste wręczenie - pierwszego prawa jazdy

odbędzie się w trakcie AKADEMII na zakończenie roku szkolnego.

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

W dniach 2.06. 2023 r. i 16.06.2023 r. uczniowie kl. IV oraz V, VI i VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin zdawało 30 uczniów

 

Celem tego egzaminu było:
• wpajanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
• kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze,
• utrwalanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
• popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Egzamin składał się z dwóch części:
1. Część teoretyczna.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania roweru w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną – test składający się z 25 pytań – Nowa Era – i zaliczyli go na 80 % przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna.
Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
• pozycja kierującego na rowerze,
• upewnienie się o możliwości jazdy,
• upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
• hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.


Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali nauczyciele:
Część teoretyczna: Kornelia Czyba- nauczyciel techniki
Część praktyczna: Kornelia Czyba,
Justyna Smuda( nauczyciel techniki )
Tomasz Czerny ( nauczyciel wf)

 

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 7 uczniów.
1. Wiktor Pietryszak
2. Wiktor Krzewiński
3. Filip Surmacz
4. Michał Doliński
5. Joanna Juzwa
6. Mateusz Strąk
7. Zuzanna Skowrońska

EGZAMIN NA KARTE ROWEROWĄ - teoretyczny - test

2 CZERWCA 2023 R.( piątek)

16 CZERWCA 2023 R. (piątek )EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

16 czerwca egzamin praktyczny

TESTY 

 

 

[pobierz] 0.1 MB OŚWIADCZENIE
[pobierz] 0.1 MB arkusz-zaliczen-karta-rowerowa

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
w
Szkole Podstawowej nr 3 im Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu


Regulamin został opracowany w oparciu o:
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej
(Dz.U. 2013, poz. 512).


Warunki ubiegania się o kartę rowerową
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:
a. znaki i sygnały drogowe,
b. manewry na drodze,
c. typowe sytuacje drogowe,
d. pierwsza pomoc przed medyczna ofiarom wypadków.
e. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 35 minut.
f. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
g. Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, szkoła, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.
h. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
i. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.


Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a. pozycji kierującego na pojeździe.
b. upewnienia się o możliwości jazdy.
c. upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
d. przejazdu „ósemki” bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami.
e. hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
f. jazda po wyznaczonym torze.
g. właściwe reagowanie na znaki drogowe.
j. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Uczeń w czasie egzaminu praktycznego korzysta z własnego roweru.
k. Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, szkoła wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
l. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
m. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.


Procedura uzyskania karty rowerowej
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (załącznik nr 1)
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

 

Testy na kartę rowerową – jak zdać?

 

W życiu każdego młodego człowieka, który lubi kolarstwo, przychodzi dzień testu. Zarówno rodzicom, jak i dzieciom zależy na tym, aby egzamin na kartę rowerową poszedł gładko. To nietrudne, wystarczy znać prawidłowe odpowiedzi i zdobyć wprawę w poruszaniu się na dwóch kółkach. Pierwsza część testu to wynik studiowania prostych przepisów ruchu drogowego, a drugie – praktyka. Jak zdobyć kartę rowerową i z czym trzeba zmierzyć się podczas egzaminu? Cała droga do uzyskania dokumentu to tylko kilka kroków!

Nawet sprawny rowerzysta nie zda testu, jeśli obce są mu przepisy ruchu drogowego. Z drugiej strony, świetny teoretyk, który zakuje kodeks na blachę, nie poradzi sobie z ósemką, jeśli nigdy nie wsiadł na siodełko. Dlatego warto uzupełnić wiedzę ćwiczeniami i odwrotnie. W tym artykule opiszemy jakiego rodzaju pytania przytrafiają się w części teoretycznej, a następnie udzielimy kilku porad, które przydadzą się w czasie egzaminu na pokreślonym kredą boisku. O wszystkim opowiemy w szczegółach!

 

Przepisy, czyli kto potrzebuje karty rowerowej
Czym jest karta rowerowa i do czego właściwie może się przydać? Wielu młodych ludzi może zastanawiać się, czy cały proces egzaminowania jest wart zachodu, skoro na rowerze potrafi jeździć każdy. Otóż nic bardziej mylnego! Kartę rowerową można porównać do prawa jazdy albo, co nawet trafniejsze, do karty motorowerowej. Źródłem wszystkich trzech wymienionych dokumentów jest jeden akt prawny – ustawa o kierujących pojazdami. Zaświadczają one uprawnienia osoby do samodzielnego prowadzenia kolejno: roweru, samochodu oraz motoroweru.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, karta rowerowa to dokument, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Choć niestety nie wszyscy tego przestrzegają, to prawo jest pod tym względem jednoznaczne – karta jest niezbędna do legalnej jazdy aż do ukończenia 18 roku życia, czyli do momentu wyrobienia dowodu osobistego. Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Za pierwszym razem policjant lub strażnik miejski po prostu skontaktuje się z opiekunami prawnymi młodego rowerzysty i ich pouczy. Przy nagminnym łamaniu przepisu, sprawa może zostać uznana za przejaw demoralizacji i w skrajnym przypadku zostać nawet przekazana do sądu rodzinnego, który może nałożyć grzywnę.

Minimalny wiek do wyrobienia karty rowerowej to 10 lat, co oznacza, że dla młodszych dzieci uprawianie kolarstwa po drogach publicznych jest możliwe wyłącznie pod opieką rodziców. Przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem dokumentu zazwyczaj zajmuje się szkoła, do której uczęszcza młodzieniec. Wszystko odbywa się nieodpłatne, potrzeba tylko pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna oraz zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 45x35 mm.

Jeśli z jakiegoś powodu dziecko nie miało możliwości wyrobienia karty rowerowej w szkole, to można to także zrobić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub szkole jazdy, która ma w swojej ofercie tego rodzaju usługę.

Specjalny kawałek papieru ze zdjęciem, pieczątką i podpisem jest potrzebny wyłącznie między 10 a 18 rokiem życia. Później karta rowerowa możne wylądować w rodzinnym archiwum, ponieważ zastępuje ją dowód osobisty lub prawo jazdy. W niektórych przypadkach można jej przestać używać jeszcze szybciej. Nie potrzebują jej posiadacze karty motorowerowej, którą można wyrobić już w 14 roku życia, a także właściciele prawa jazdy kategorii A1 lub T, przy których minimalny wiek zdania egzaminu to 16 lat.

 

Testy teoretyczne na kartę rowerową


Egzamin najczęściej odbywa się w czerwcu, czyli pod koniec roku szkolnego. Jest wtedy ciepło, a uczniowie zwyczajowo mają mniej nauki. Przed przystąpieniem do sprawdzianu należy poznać zbiór zasad dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skrócie BRD. Testy BRD na kartę rowerową składają się z 25 pytań. Można je podzielić na kilka podstawowych działów, takich jak:

wyposażenie roweru,
zachowanie wobec pieszego,
sygnalizacja świetlna,

pierwsza pomoc,
pierwszeństwo przejazdu,
znajomość znaków drogowych,
przepisy ogólne.
O czym należy pamiętać w trakcie wypełniania karty z odpowiedziami na egzaminie? Mamy do wyboru 3 opcje: A, B lub C. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa – kratkę przy właściwej należy zaznaczyć krzyżykiem. Jeśli się pomylimy, nic straconego. Kratkę z nieprawidłowo postawionym iksem można zakreślić w kółeczko i jeszcze raz zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Ustawowy czas pisania wynosi 35 minut, jednak może być on wydłużony ze względu na osoby z zaburzeniami czytania. Warto przerobić przykładowe testy na kartę rowerową z odpowiedziami – z łatwością odnajdziemy je w internecie

 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową
Część praktyczna sprawdzianu składa się z pojedynczego przejazdu, podczas którego młody rowerzysta będzie egzaminowany z umiejętności kolarskich. Jak już wspomnieliśmy, nie wystarczy tylko świetnie jeździć – informacje wyniesione z przygotowania do części teoretycznych trzeba będzie wykorzystać w praktyce. Przyda się też młodzieżowy rower, z którym jesteśmy dobrze zaznajomieni. Umiejętności praktyczne będzie sprawdzała odpowiednio do tego przeszkolona osoba. Zazwyczaj nauczyciel posiadający specjalny certyfikat. Jeśli nie ma takiego, może go zastąpić policjant, egzaminator lub instruktor.

 

Testy rowerowe najczęściej odbywają się na boisku szkolnym. W wielu przypadkach jest ono zabezpieczone oponami, aby w przypadku ewentualnej wywrotki nikomu nie stała się krzywda. Ich rozłożenie tworzy coś na kształt małego miasteczka, w którym dziecko musi przejechać przez rondo, skrzyżowanie czy pasy dla pieszych. Oczywiście najczęściej to kreda będzie grać główną rolę – wyznaczy znaki poziome i specjalne miejsca na trasie egzaminu.

Podczas sprawdzianu młodzi rowerzyści noszą kamizelki odblaskowe, dzięki którym są lepiej widoczni. Dobrze jest też ubrać kask. W wielu przypadkach zapewnia je szkoła, ale najlepiej, jeśli rodzic sam podaruje dziecku takie akcesorium.

Na początku egzaminu praktycznego dzieci są pytane o to, jak sprawdzić stan techniczny roweru. Pierwsza rzecz - siodełko musi być ustawione tak, aby młodzieniec na nim siedzący miał wyprostowaną nogę na pedale, który położony jest w najniższej pozycji. Takie ułożenie dba o zdrowie kolan. Druga sprawa to oświetlenie. Chociaż egzamin odbywa się w dzień, każde dziecko chcące zdać testy na kartę rowerową musi zbadać czy działają lampki – przednia i tylna. Jeśli tak, został do sprawdzenia tylko ostatni element, czyli hamulce. To ważne, aby rower umożliwiał sprawne zwalnianie, bo tylko w ten sposób zapewni bezpieczeństwo na trasie.

Kiedy przygotowanie roweru mamy już za sobą, czas na najtrudniejszy sprawdzian – prawidłowe przejechanie przez tor przeszkód. Składa się on z kilku zadań, zazwyczaj są to:

  • jazda rowerem na wprost w ruchu prawostronnym,
  • reagowanie na znaki drogowe,
  • zmiana pasa ruchu,
  • ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,
  • ósemka,
  • slalom,
  • hamowanie w wyznaczonym miejscu.

Dla wielu uczestników egzaminu najtrudniejsza okazuje się ósemka, która wymaga szczególnej zwrotności. Trzeba ją wykonać bez podpórek ani najeżdżania na linię. Na szczęście na nawierzchni często narysowany jest sugerowany przebieg zadania.Ułatwia on wykonanie ósemki, ponieważ pomaga młodemu rowerzyście skręcać w odpowiednim momencie.

 

 

 

Jak wygląda karta rowerowa?


Karta rowerowa to mała legitymacja, którą możemy zmieścić w plecaku lub sakwie. Oprócz danych posiadacza, takich jak nazwisko, adresy i data urodzenia, mamy tam miejsce na podpis i fotografię. Zdjęcie musi mieć wymiary 45 x 35 mm.

Po zatwierdzeniu dokumentu, przybijana jest specjalna pieczątka. Z karty dowiemy się też jaki podmiot wystawił dokument. Na drugiej stronie karty znajduje się miejsce na adnotacje, informacje o zmianie adresu oraz podpis i pieczęć dyrektora.

Co w przypadku utraty karty rowerowej?
Przez nieuwagę często zdarza się, że karta rowerowa niszczy się lub ginie wniewyjaśnionych okolicznościach. Nic w tym strasznego, dzieje się tak przecież od czasu do czasu ze wszystkimi dokumentami. Należy wówczas zgłosić się do szkoły (lub innej instytucji, która wydała kartę) z prośbą o wydanie duplikatu. Najczęściej wystarczy zapytać się o tę sprawę w sekretariacie szkolnym, który ma na taką okoliczność przygotowane specjalne wnioski.

 

Czy zawsze trzeba ją ze sobą mieć?


Nie trzeba mieć karty rowerowej, jeśli dziecko nie ma zamiaru jeździć na rowerze lub robi to pod opieką dorosłych. W innym wypadku dokument się przyda, szczególnie jeżeli zapyta o niego policjant. Zdane testy na kartę rowerową BRD umożliwiają legalne poruszanie się młodego kolarza na jednośladzie w ruchu drogowym.

 

Nie tylko rower


Co ciekawe, karta rowerowa może przydać się młodzieży także do prowadzenia mniej oczywistych pojazdów. Po ukończeniu 15 roku życia jest ona wymagana do powożenia pojazdem zaprzęgowym, czyli furmanką, dorożką lub bryczką. Natomiast od 17 roku życia ten sam dokument umożliwia prowadzenie rikszy oraz innych rowerów wieloosobowych.