Kompetencje ucznia


Nasza szkoła rozwija następujące kompetencje ucznia,


które są potrzebne na rynku pracy:

 

  1. Skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym – wyrażanie i interpretowanie pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.
  2. Porozumiewanie się w językach obcych; angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo – techniczne – obejmują umiejętność rozwiązywania problemów, planowania wykonywania zadań, wyciągania wniosków.
  4. Kompetencje informatyczne – obejmują umiejętne posługiwanie się komputerem, gromadzenie informacji i ich przetwarzanie, porozumiewanie się i współpraca za pośrednictwem Internetu.
  5. Umiejętność uczenia się przez całe życie – to zdolność wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, zarządzanie własnym czasem i informacjami indywidualnie i w grupach.
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie – obejmują pełny zakres zachowań przygotowujących do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość – oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn, kreatywność, innowacyjność, zdolność do planowania przedsięwzięć i realizacja celów.
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna – docenianie znaczenia twórczego wyrażania doświadczeń i uczuć za pośrednictwem muzyki, sztuk teatralnych, literatury.