Stypendia


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu


Regulamin opracowano na podstawie: - art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/500/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 maja 2009 r.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa w Szkole Podstawowej nr 3lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego rodzic lub opiekun prawny ucznia bądź pełnoletni uczeń.
2. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku szkolnego w którym ma zostać przyznane świadczenie.
3. Wnioski wraz załącznikami, które zostały złożone w SP3przekazywane są do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu w wyznaczonym przez Urząd Miejski terminie.
4. Realizacja stypendium następuje niezwłocznie po otrzymaniu z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Decyzji Prezydenta Miasta o przyznaniu stypendium szkolnego na dany rok szkolny oraz środków finansowych na jego realizację.
5. Informacja o konieczności zgłoszenia się wnioskodawców po odbiór Decyzji i rozliczenia stypendium jest przekazywana przez wyznaczonego pracownika szkoły oraz zamieszczona jest na szkolnej na stronie Internetowej szkoły
6. Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wycieczce szkolnej o charakterze edukacyjnym
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów o charakterze edukacyjnym - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
a) zakup uzupełniających materiałów do nauki poszczególnych przedmiotów np. zbiory zadań, atlasy, słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne, lektury szkolne
b) zakup zeszytów, przyborów szkolnych np. kalkulator, blok, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, materiały piśmiennicze, segregatory, korektor, zakreślacze, markery, dziurkacze, zszywacze, patyczki do liczenia, kredki, plastelina, ołówki, długopisy
c) zakup komputera, tabletu, laptopa, netbooka – do wyboru – nie częściej niż raz na 3 lata
d) zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, skaneru, pendrive, komputerowych programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera, myszki, modemu, routera, głośników, płyt CD, klawiatury, listwy, papieru, tuszu/toneru do drukarki, naprawa i montaż sprzętu komputerowego, oraz urządzeń peryferyjnych
e) zakup biurka do nauki, zakup krzesła, lampki na biurko – nie częściej niż raz na 3 lata
f) zakup stroju galowego (bluzka/koszula biała, spodnie wizytowe, spódnica wizytowa) wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (wraz z fakturą na zakup stroju należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że strój galowy wymagany jest przez szkołę)
g) zakup stroju związanego z procesem edukacyjnym tj. stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego:
-spodenki sportowe/ szorty sportowe/ getry/ leginsy/ - do wyboru - maksymalnie 2 sztuki w semestrze
- koszulki sportowe (t – shirt) – maksymalnie 2 sztuki w semestrze
- dres – maksymalnie 1 komplet w semestrze lub zamiast dresu spodnie sportowe (1 sztuka) i bluza sportowa (1 sztuka)
- obuwie sportowe na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. adidasy, tenisówki, halówki, trampki) – do wyboru maksymalnie 1 parę w semestrze
- kąpielówki, kostium pływacki, czepek, klapki ba basen, okulary pływackie po 1 sztuce na rok szkolny
Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 1/3 kwoty przyznanego stypendium szkolnego
h) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem
i) zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia)
j) zakup okularów korekcyjnych (wraz z fakturą należy dostarczyć zaświadczenie/ receptę od lekarza okulisty potwierdzające konieczność noszenia okularów)
k) zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu całkowity lub częściowy (za okres od września do czerwca danego roku szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód wpłaty
l) zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
(np. sportowych, muzycznych, językowych, tanecznych, informatycznych, kółkach tematycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej, np. pokrycie kosztów udziału w zajęciach pływania na basenie (faktua z pływalni wystawiona imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć na basenie)
ł) całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia
m) zwrot kosztów czesnego za naukę
n) pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu
o) zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych)

7. Realizacja stypendium następuje poprzez:
- zwrot poniesionych poprzez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne – dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę, faktury muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy m.in. datę wystawienia numer dokumentu itd.)
8. Dokumentowanie wydatków poniesionych na rzeczy używane dopuszczalne jest jedynie przy pomocy faktury wystawionej przez sprzedającego
9. Refundacja następuje w formie przelewu na konto wskazane przez rodzica lub odbiór osobisty w banku
Ważne jest. aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru
Nie przyjmowane są faktury na kurtki, swetry, bieliznę i inną odzież

 

 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU


Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 16grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U.nr 287 poz. 2781)
II.WARUNKI OTRZYMYWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium
Stypendium może być przyznane uczniowi, który otrzymał średnią ocen co najmniej 4,0 i został finalistą w konkursie przedmiotowym lub osiągnął sukcesy w dziedzinach artystycznych na szczeblu miejskim
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
Uczeń występujący o przyznanie stypendium motywacyjnego powinien wykazać się co najmniej oceną bardzo dobrą
z zachowania.

II TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca składa do komisji stypendialnej, powołanej przez Dyrektora Szkoły
Wniosek powinien być złożony do komisji w ciągu dwóch tygodni od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu tygodnia po konferencji klasyfikacyjnej rocznej
Komisja Stypendialna jeden raz w semestrze opiniuje wnioski i przekazuje je Dyrektorowi Szkoły.
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone regulaminem
Stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel budżecie
Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach przyznanych środków na ten cel w budżecie szkoły.
Stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 ustawy
z dnia 28. 11, 203 r. o świadczeniach rodzinnych

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmian w Regulaminie dokonuje Szkolna Komisja
ds. Stypendium, a zatwierdza Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. We wszystkich sprawach spornych nie określonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły
Regulamin Stypendium Motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wchodzi w życie z dniem zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną