Regulamin


REGULAMIN

I. Cel przeglądu:

 

Zachęcenie młodzieży do odkrywania piękna polskiej pieśni patriotycznej.
Pielęgnowanie tradycji śpiewów patriotycznych.
Poszerzanie wiedzy o patriotycznym wysiłku Polaków walczących o wolność i niepodległość Polski.
Rozwijanie talentu muzycznego młodzieży.


II. Warunki uczestnictwa:

 

Każda szkołę reprezentować może jeden solista bądź solistka i jeden zespół
Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach:
Zespoły dziecięce – uczniowie klas 4 – 6 – szkoły podstawowe
Zespoły młodzieżowe – uczniowie gimnazjum
Soliści – klasy 4 – 6 – szkoły podstawowe
Soliści – gimnazjum


III. Przedmiotem zainteresowania komisji konkursowej będzie przygotowanie dwóch zwrotek dwóch wybranych przez siebie pieśni patriotycznych oraz wykonanie ich na przeglądzie


IV. Zgłoszenie do festiwalu powinno zawierać informacje wg karty zgłoszeń.


V. Występy oceniane są przez czteroosobowe jury, które ocenia uczestników wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, emisja głosu i intonacja, poczucie rytmu. Każdy juror może przyznać maksymalnie 5 punktów za każde z kryteriów. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników decyduje o kolejności miejsc. Dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.


VI. Postanowienia końcowe:


Zgłoszenie uczestnictwa (przesłanie kart zgłoszenia ) powinno nastąpić do......................... bądź pocztą oświatową na adres:


Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

41 – 800 Zabrze

Ul. Szenwalda 2

Tel./ fax (032) 271 38 28

 

2. Uczestnicy mogą wykonać wybrany utwór przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego. Można korzystać z gotowych podkładów na płytach CD lub kasetach.


3. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (3 mikrofony bezprzewodowe ze statywami), instrument klawiszowy (organy Casio), sprzęt do odtwarzania muzyki (CD i MP3), stojak na nutyWykonawcy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.


4. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


5. Wykonawcy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

 

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

(Karta zgłoszenia w zakładce Dokumenty/Pliki do pobrania)

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner